cFosSpeed hiện nằm trong tay những người mới. Atlas Tech Solutions hiện sở hữu, phát triển và bán các phiên bản mới của nó
Mới! Bởi các nhà sản xuất của cFosSpeed: EVSE cFos

Tham khảo Scripting

cFos Personal Net hỗ trợ đoạn mã hoặc thông qua Common Gateway Interface (CGI) hoặc thông qua xây dựng trong đoạn mã trong Javascript (hoặc ngôn ngữ nào khác hỗ trợ Windows Scripting Host, e.g. ActivePerl, ActivePython, etc.).

GI xác định các biến môi trường nhất định, có chứa thông tin về các yêu cầu HTTP hiện tại. cFos PNet thiết lập các biến này trước khi thực hiện một đoạn mã:

REMOTE_USER, AUTH_TYPE, SERVER_SOFTWARE, SERVER_PROTOCOL, GATEWAY_INTERFACE, DOCUMENT_ROOT, CONTENT_LENGTH, CONTENT_TYPE, REMOTE_ADDR, REMOTE_PORT, SERVER_NAME, SERVER_PORT, REQUEST_METHOD, QUERY_STRING, REMOTE_HOST, PATH_TRANSLATED, SCRIPT_NAME và tất cả các tiêu đề HTTP với tên <xxx> như HTTP_XXX.

Ngoài ra, nó thiết lập các biến môi trường sau đây:
_CFPNet_AUTHNAMEValue of the .htaccess AuthName directive.

_CFPNet_REQUIREValue of the .htaccess Require directive.

_CFPNet_AUTHUSERFILEValue of the .htaccess AuthUserFile directive
By using the above variables and/or REMOTE_USER and/or AUTH_TYPE a script can verify if HTTP authentication is according to a certain configuration before it does any action, see makedir.jss as example.

_CFPNet_FILEFile part of the requested URL. Allows easy file operations.

_CFPNet_PATHPath part of the requested URL, including document root. Allows easy file operations.

_CFPNet_RESPONSE_CODEHTTP response code.

_CFPNet_RESPONSE_TEXTHTTP response text. Allows creation of general purpose error document as SSI (shtml).

_CFPNet_SCRIPT_PARAMParameter string for script spawned or started at start-up, shutdown, etc.

_CFPNet_REDIRECT_TODestination of the HTTP redirect. An shtml error document can use this to display a nice message with link to destination.

_CFPNet_DOCUMENT_ROOTFull path of the document root. Useful for all kinds of file operations.

_CFPNet_PRIVATE_DIRFull path to the cFos PNet private folder.

Tất cả các biến này có thể truy cập từ đoạn mã CGI hoặc từ Javascript (Javascript cFos PNet đối tượng máy chủ web có một phương pháp environment_var(name) để lấy các biến môi trường).

Khi đề cập đến "Javascript" chúng tôi thực sự có nghĩa là Windows Scripting Host với Javascript hoặc bất kỳ ngôn ngữ khác.

Như với yêu cầu HTTP thông thường, tất cả các đoạn mã Scripting Host, như Javascript, được thực hiện theo mạo danh người dùng hiện hành như quy định trong .htaccess với chỉ thị của người dùng. Chúng tôi đề nghị để tạo ra một người dùng hạn chế và cho cFos PNet mạo danh này người sử dụng ở tất cả các thời gian.
Bằng cách này, an ninh cửa sổ (và cấu hình của bạn, mà người sử dụng có thể truy cập các thư mục trong hệ thống tập tin của bạn) cho một lớp bảo mật bổ sung trong trường hợp của các lỗi PNet hoặc trong đoạn mã.

Bảo mật CGI script:

Đối với CGI script thực thi cFos PNet phải tạo một quá trình nào đó. Để tạo một quá trình theo người dùng khác, bạn cần khởi động máy chủ hoặc quản tri cấp cao hoặc người dùng hạn chế.
Trong cả hai trường hợp những người sử dụng hoặc không mà quá trình được bắt đầu, cần 2 đặc quyền.

Tới công cụ admin, chính sách an ninh địa phương, chính sách địa phương, người sử dụng phải tập và cung cấp cho người sử dụng, chạy máy chủ đặc quyền sau đây:

  • Adjust memory quotas for a process
  • Replace a process level token

Nếu bạn không sử dụng các chỉ thị người sử dụng trong các tập tin htaccess., Một quá trình con với các quyền tương tự như quá trình máy chủ được tạo ra. Kể từ khi cFos PNet phải được bắt đầu như là Admin, đoạn mã của bạn sẽ chạy như là Admin. Vì vậy, với mỗi máy chủ mà bạn thiết lập, bạn nên kiểm tra theo đó người sử dụng đoạn mã của bạn được thực hiện, ví dụ bằng cách cố gắng truy cập một tập tin với khả năng truy cập của quản trị.

script toàn cầu

Các Javascripts được nạp và phân tích cú pháp, bất cứ khi nào một đoạn mã được thực hiện lần đầu tiên, kể từ khi máy chủ bắt đầu-up. Để thực sự thực thi đoạn mã cFos PNet gọi các chức năng đoạn mã main(). Trong khi đoạn mã được phân tích cú pháp kiểm tra cFos PNet nếu đoạn mã sử dụng các biến toàn cầu hoặc các chức năng (outside of main). Nếu đối tượng toàn cầu được phát hiện, đoạn mãđược đánh dấu là "singleton", chỉ có nhà nước toàn cầu.

Nếu một đoạn mã có nhà nước toàn cầu chỉ có một thread có thể thực hiện nó ở một thời điểm. Nếu trong quá trình thực hiện một đoạn mã với nhà nước toàn cầu một yêu cầu HTTP để thực hiện đoạn mã này đến, yêu cầu mới phải chờ đợi cho đến khi kết thúc yêu cầu trước đó. Tất cả các đoạn mã khác có thể được khởi tạo nhiều lần và thực hiện một số đề cùng một lúc.

Vì vậy, đoạn mã mà không có trạng thái toàn cầu có thể làm cho việc sử dụng bộ xử lý đa lõi ngày nay. Và nên được sử dụng, trừ khi giữ của nhà nước toàn cầu được mong muốn. Mặt khác, nhà nước toàn cầu liên tục khác nhau trên các yêu cầu HTTP.

Điều này có nghĩa là biến Javascript thường xuyên trong phạm vi toàn cầu có thể tiếp tục truy cập thông tin trạng thái khác nhau HTTP yêu cầu, như quầy, cookies, các giải pháp xác thực. Một cách khác để lưu trữ nhà nước toàn cầu là sử dụng danh sách băm (xem dưới đây). Qua đó, đoạn mã của bạn có thể thực hiện song song duy trì trạng thái toàn cầu trong "database".

Scriptable Objects

cFos PNet chạy Javascript như là Windows Scripting Host. Nó hỗ trợ toàn cầu các đối tượng sau:
alert(<x>)Write <x> to the trace.txt file and to the script output for debugging.

exit()Exit the current script.

require(<n>)Load module named <n> for common.js module support
(http://www.commonjs.org/specs/modules/1.0/).

exportExported object; for common.js module support
(http://www.commonjs.org/specs/modules/1.0/).

__declare_const(<name>)Tell PNet that the global object <name> should not make this script "singleton".
If you only set global variables, object to never changing, always the same values, you can declare them "const" to allow multi-threaded execution of the cript.

The webserver object has the following members:
read_body(<max_cnt>)Read the HTTP message body (for example of a POST request). Read at most <max_cnt> characters. If <max_cnt> == -1 or ommitted, the entire body is read. Returns a string.

io_modeProperty. 0 = utf8, 1 = binary. In utf8 mode the input stream (e.g. of a POST) is interpreted as a sequence of UTF-8 characters and converted accordingly to a Javascript UTF-16 string. In binary mode, each character of the input string is zero-extended to a 16 bit wide character and returned in the result string of read_body. Normally you would use UTF-8 (which is the default), so process the body of a HTTP message. But for binary upload UTF-8 conversion would corrupt the data stream, so you can switch io_mode to 1.

write_response(<str>)Writes <str> to the output of the HTTP response, ie. send it to the client. If io_mode == 0 the <str> is converted into an UTF-8 string. If io_mode == 1 the low-bytes of <str> are used to form a byte string as output.

cFos PNet will check, if the script created a content-length header before the first call to write_response. If not, it will create a 'transfer-encoding: chunked' header and output chunked data. So if you know in advance how many bytes the script will output, you can set a content-length header. However in most cases chunked data transfer will serve well, allowing you to output the script result whenever it or part of it is ready, thereby avoiding memory consuming accumulation of large data before sending.

content_type(<str>)Sets the content-type HTTP header field of the response to <str>. If you don't set the content-type, the first call to write_response will set it to "text/plain".

content_type_from_ext(<filename>)Returns the content-type according to the <filename> extension as stored as the mime-type in the Windows registry, e.g. content_type_from_ext("test.png") will may return "image/png".

errors_to_response(<b>)If <b> == true script errors are output with the HTTP response, so you can read it in your browser. <b> == falsedisables errors to HTTP response output.

environment_var(<name>)Returns the value of an environment variable.

create_image(<filename>)Create an image object with filename <filename>. See image object description below.

server_object(<name>)Create a Javascript object (set of key/value pairs). <name> may be the following:

blocklist: List of blocked files, read_only
audio_input_devices: List of available audio devices, read_only
video_input_devices: List if available video devices, read_only
connections: List of current connections to this server, IP address and name if authenticated, read_only
http_response_header: all current HTTP response headers and values, read/write. You can add/change HTTP response headers before the first call to write_response.

is_valid_mail_addr(<addr_list>)Checks a comma separated list of email addresses for validity. Also a DNS query for the emails mx record is performed. This function can be used to check the validity of email addresses in form fields.

create_mutex(<name>)Create a mutex object in an aquired state, see description of the mutex object below.
While individual hash list operations keep the integrity of the hash list during concurrent operations, you should use a mutex to keep a hash list (or other resources) in a consistent state, when performing different update operations concurrently.
The mutex has the following methods:
acquire() (re-)acquire the mutex
release() release the mutex
An exception is thrown, if you acquire an already acquired mutex or release an already released mutex.

filename_ok(<filename>, <b>)Checks if a gives <filename> is OK. If <b> == true the location indicated by the <filename> must be in the pub folder or it's subfolders. If <b> == false the location can also be in the private folder. You should check every <filename> the user gives you with this or the absolute_filename function. Otherwise script may access other files on your computer than you may have intented.

absolute_filename(<filename>)Converts the filename <filename> to an absolute filename in the public folder. It also performs a check for filename_ok(<filename>, true) and returns "" if the filename is illegal.

encode_password(<p>)Encodes <p> with the servers master key. So passwords don't need to be stored as clear text. But beware, if someone has control of your computer, he/she may also get the master key and can then decode the password. So it's only a measure against accidential or malicious file copying / reading.

decode_password(<p>)The reverse of encode_password.

create_sendmail()Creates a "send mail" (not to be confused with unix sendmail) interface, see description below.

hexdump(<str>, <level>)Dumps the string <str> into the cFos PNet trace. This is for debugging purposes. <level> must be >= the func_trace value specified in global.ini, section [param]. Otherwise the function will not dump.

from_utf8(<str>)Make a byte array of <str>'s low bytes, interpret it as UTF-8 and return the conversion to UTF-16.

str2bytearray(<str>)Make a byte array of <str>'s low bytes and return the result as a VARIANT containing a SafeArray of bytes. This can be used to convert Javascript strings into a form suitable foreign APIs, like ADO (for database access or binary writing of smaller files.

bytearray2str(<a>)Reverse of str2bytearray.

authenticate(<url>, <verb>, <params>)Perform HTTP authentication (Basic or Digest). Returns 0 if unsucessful, 1 if authenticated, 2 if authentication is not neccessary (thus returns true, if access is OK). After a call to this function these environment variables are set:
AUTH_TYPE, _CFPNet_AUTHNAME, _CFPNet_REQUIRE, _CFPNet_AUTHUSERFILE.
The environment variable REMOTE_USER is valid only if authenticated. You should only rely on it if this function returned 1. After performing the authentication, all relevant HTTP headers are set. So if the authentication is not successful and the script exits, a 401 response, including authentication challenge is returned to the users client.

For Digest authentication, the neccessary nonce value for the next request are set in the request response. This function allows you seamless integration of HTTP authentication in simple script scenarios. cFos PNet sample scripts use it.

The parameter url specifies for which URL the authentication is performed, ie. it loads the neccessary .htaccess parameters.

<verb> allows the use of <Limit> directives in .htaccess files. You should specifiy in relation to which HTTP method (GET, POST, PUT, etc.) the authentication takes place.

With <params> you can specify additional .htaccess directives, separated by \n. The are added to the existing parameters or replace them. This allows you to basically control access via .htaccess files and have your scripts also regard these settings.

balloon(<title>, <text>, <url>)Displays a balloon tip with <title> and <text>. Starts the default browser with <url> if the user clicks on the balloon. This allows scripts to notify the admin and start a webpage (with a local address) with additional information.

add_on_disconnect_handler(<url>, <param>, <once>)add a disconnection handler for this TCP connection. On disconnect, is starts a script at <url> with parameter <param> stored in _CFPNet_SCRIPT_PARAM. This can be used to clean up resources after disconnect.
If <once> is true, the handler will only be called once for each TCP connection, otherwise it will be called as often, as add_on_disconnect_handler is invoked

sleep(<msec>)Suspend execution for <msec> milliseconds.

spawn_script(<url>, <param>)create a new thread and execute the script specified by <url> with the string <param> availabe as the environment variable _CFPNet_SCRIPT_PARAM.

get_directive(<url>, <name>)Return the value of the .htaccess directive <name> for a given <url>. .htaccess processing according to <url> is done before the value of the directive is returned.

dns_lookup(<name>)DNS loop up of IP address(es) for <name>. Return an IPv6 and IPv4 address, seperated by a comma. If no connectivity for IPv4 or IPv4 is available, the respective part is left empty.

version()Returns a cFos PNet version string.

file()Creates and returns a cFos PNet file object. In many cases file access via FileSystemObject or ADO binary files is sufficient. But sometimes you need low level file access (for example for handling arbitrary large files). Therefore cFos PNet offers a file object with C like access. See below for details.

http_methods_allowed(<url>, <cmds>)Check if the HTTP methods lists (comma-separated) in <cmds> are allowed according to the .htaccess settings as defined by <url>. This functions returns a comma-separated list of characters for each queried HTTP method.
e = allowed, d = disabled, a = auth required.
If for a given HTTP method a is returned the script should perform a HTTP authentication. Currently supported methods are PUT and DELETE.

hrtime()Returns to current timer ticks in micro-seconds. Can be users for profiling, benchmarking.

request_params()Return a Javascript object which contains all information about the current HTTP request. See below for details.

logger(<filename>, <timeout>)Return an object for logging purposes. The loggin object caches the output, so only every couple of seconds data is written to the disk. Also access to the logging object is cached.
cFos PNet releases the logging object from the cache, after <timout> seconds of no access. The logger object provides the method write(<str>) to write <str> to the log file.

set_compression(<deflate>, <gzip>, <level>, <mem_level>, <window_size>)Gives the script control over gzip / deflate compression. <level>, <mem_level> and <window_size> are the usual compression parameters known from the respective .htaccess directives. <deflate> and <gzip> are booleans which control wether deflate and/or gzip compression is allowed.
cFos PNet checks the browsers content-encoding HTTP header field to determine if the script output can be compressed.

ini_file_value(<filename>, <section>, <key>)On read the functions accesses the .INI file named <filename> and returns the key <key> in section <section>. if <filename> is "*" cFos PNet's GLOBAL.INI is accessed. On write, ie. ini_file_value(<filename>, <section>, <key>) = x the corresponding key is written. This function should only be used to access 3rd party .INI files or perfom read access to cFos PNet's GLOBAL.INI. If you run cFos PNet with impersonation of a limited user (as it is recommended for security reasons), the script cannot write to cFos PNet's GLOBAL.INI. For normal data storage we recommend the far more faster hash lists (see below).

hash_list(<filename>, <timeout>)Return a hash list object with filename <fn>. It is cached and unloaded after <timeout> seconds without access. See below for details on the hash_list object.

private_hash_list(<filename>, <timeout>)Return a private hash list object. Same as above, but the file is treated as relative to cFos PNet's private folder.

stop_impersonation()Stop the impersonation specified with the corresponding .htaccess USER directive and revert to elevated admin rights. This allows scripts to perform admin functions. stop_impersonation() checks cFos PNet's GLOBAL.INI file, section [scripts] if there is a key admin_script with the URL to the current executed script. If it doesn't find the current script, the function fails. If users have write access to your admin_scripts you need to restrict the write permissions of these script file to administrator only. Otherwise normal users could modify the script file, call stop_impersonation() and execute arbitrary code on your machine.

restart_impersonation()Restarts the impersonation, i.e. reverts the effects of stop_impersonation().

obj = CreateObject(<sobj>, <sink>)Creates a new COM object with <sobj> as servername.typename (e.g WbemScripting.SWbemSink). <sink>can either be a string or an object. If <sink> is a string, it is treated as prefix for event handler function in the global namespace. If it is an object, cFos Personal Net calls the event handler function(s) in the <sink> object. The names of the functions are determined by the COM objects outgoing interface.

evt = create_event()Create a waitable event object. evt has the following methods: set(), reset() and is_set() to set, reset and query the event state. Event objects are created in reset state.

res = wait_for_events(<obj>, <msec>, <wait_all>)Wait until one (<wait_all> == false) or all (<wait_all> == true) events are set. <obj> can either be an JScript array or an object. cFos Personal Net will enumerate all members which are waitable event objects to determine for which events to wait. <msec> is the maximum wait time in milliseconds, -1 means wait indefinitely. The return value res will either be null (in case of timeout) or be a reference to the event just set so wait_for_events could return. The maximum number of events, this function can wait for is 64.

The image object has the following properties/methods:
widthReturns the width of the image in pixels.

heightReturns the height of the image in pixels.

interpolation_mode = <v>set the quality for image stretching. 0 = lowest, 7 = highest. The better the quality, the more computing power is needed.

save(<n>, <w>, <h>)Save the image under the full path <n>; stretch it to <w> x <h> pixels before.

send(<w>, <h>, <cache>)Send the image to the client, automatically using the correct content-type message header. Stretch it to <w> x <h> pixels before. If <cache> != "" store a cached version of the image with the same name as the original image plus size information to a folder specified by the string <cache>. For example if the image name is image0004.jpg and it is stretched to 42 x 64 pixels, the cache folder contains an image named image0004_42_64.jpg afterwards.

See stretch.jss for an example of how the image object can be used.

The sendmail object has the following properties/methods:
header(<n>, <v>)Set message header field name <n> to value <v>.

text_body(<s>)Set message text body to string <s>.

html_body(<s>)Set message html body to string <s>.

create_MHTML_body(<url>, <user>, <pwd>)Create message html body using the given <url>. If access to the url requires authentication you can use the <user>, <pwd> to set the proper user credentials. Otherwise leave them out or set to 0.
You can also specify a file location as <url>, like file:///c:/x.html.

add_attachment(<a>, <filename>)Add an attachment using the byte array <a> (SAFEARRAY of byte) as binary attachment data. <filename> is the name given in the mail for the attachent.

add_attachment_file(<full_filename>, <filename>)Add an attachment to the message, using the given <full_filename>. <filename> is the name given in the mail for the attachent.

send()send the message, using the SMTP account data in the [param] section of cfospnet.ini:
smtp_server = address of the SMTP server
smtp_username = your user name with the SMTP server
smtp_password = your password with the SMTP server
This allows using your SMTP account (probably the same account, you use for your normal mail program) without the need to store username / password information in the script.

The file object has the following properties/methods:
open(<filename>, <flags>, <share>)Open the file <filename>
<flags> is a binary OR of the usual values:
O_BINARY 0x8000
O_TEXT 0x4000
O_EXCL 0x400
O_TRUNC 0x200
O_CREAT 0x100
O_TEMPORARY 0x0040
O_SEQUENTIAL 0x0020
O_RANDOM 0x0010
O_APPEND 0x8
O_RDWR 0x2
O_WRONLY 0x1
O_RDONLY 0

<share> is a binary OR of the usual values:
SH_DENYRW 0x10
SH_DENYWR 0x20
SH_DENYRD 0x30
SH_DENYNO 0x40

close()Close the file.

write(<v>)Write <v> to the file. <v> can either be a string or an array of bytes.

read(<cnt>)Reverse of the write function. Returns a string. <cnt> is the maximum number of characters to read.

seek(<ofs>, <origin>)File seek of <ofs>, using <origin>. <origin> can be
SEEK_SET 0
SEEK_CUR 1
SEEK_END 2.

length()Return file length in bytes.

trunc()Trunc the file at current position.

last_errorProperty which holds the last error number, 0 = no error.

The hash_list object has the following properties/methods:
open(<filename>, <interval>)Open a hash list, <interval> is the interval in seconds, after which changes are save periodically to disk, if neccessary.

remove()Clear the list, delete from disk and after timeout, unload from cache. You should set all references to the list to null afterwards.

save(<filename>)Save a snapshot of the hash list to disk. If the optional parameter <filename> is != null, the snapshot will be saved to file <filename>.

value(<k>)Retrieve value for key <k>.

value(<k>) = vSet key <k> to value v.

toObject(k)Returns an Javascript object (set of key, value pairs) which contains all hash list members whose key starts with <k>.

size()Returns the number of elements is the list.

enable_logging(<size>)Enable logging of all modifications to a file named filename.log (filename is the filename of the hash list). If the log file exceeds <sz> it will be renamed to filename_old.log and a new filename.log file is created. <sz> = 0 diables logging.

log_prefixProperty, string which is prepended before each log entry.

begin, endHash_list_iterators which point to the beginning / end of the hash list

find(<k>)Returns a hash_list_iterator which points to the element with key == <k> or end if <k> not found

lower_bound(<k>)Returns a hash_list_iterator which points to the element with key >= <k> or end if <k> not found

upper_bound(<k>)returns a hash_list_iterator which points to the element with key <k> or end if <k> not found

A hash_list_iterator has the following properties/methods:
equal(<i>)Returns true if the iterator is equal to another iterator <i> (ie. points to the same element), otherwise false.

inc(<cnt>)Increment the iterator <cnt> times.

dec(<cnt>)Decrement the iterator <cnt> times.

key()Get the key of the list element the iterator currently points to.

value()Get the value of the list element the iterator currently points to.

value() = <v>Set the value of the list element, the iterator currently points to, to <v>.

Access to the hash list is synchronised between multiple threads. However when you use hash_list_iterators (see below), only access to an individual element is synchronised. For example one thread could set the iterator to a certain element using find(<k>). In the meantime the element <k> could be deleted by another thread. In the interest of performance in multi-threaded environment only access synchronisation for the individual list element is performed. So the first thread my get an empty string when querying the value of the already deleted element. You need to use mutexes if your script need a stronger synchronisation.
However in many cases this kind of weak synchronisation is sufficient and may be much faster under heavy load.

The request_info has the following properties/methods:
urlProperty, the URL of the current HTTP request.

query_stringProperty, the query string.

request_methodProperty, the request method.

In addition all HTTP headers are available as read-write key/value pairs of the Javascript object Write access to the properties can be used from Rewrite scripts to modify the current request, before it is serviced.

Kiểm tra Script

Chúng tôi sẽ cung cấp mã thử nghiệm cho các scripts, nhận cFos PNet bằng tải về riêng. Bạn có thể giải nén nó vào thư mục'selftest' trong thư mục công cộng và thực thi nó. Mã kiểm tra cũng như một ví dụ của cFos PNet.

Tài liệu cFos Personal Net