cFosSpeed hiện nằm trong tay những người mới. Atlas Tech Solutions hiện sở hữu, phát triển và bán các phiên bản mới của nó
Mới! Bởi các nhà sản xuất của cFosSpeed: EVSE cFos

Cài đặt cơ bản

Các thiết lập cơ bản nhất là cài đặt của cFos PNet và sap chép các tài liệu mà bạn muốn xuất bản đến thư mực có thên "pub" trong thư mục cài đặt cFos PNet. Trong cấu hình tiêu chuẩn Javascript makedir.jss xuất ra kết quả tốt ở đầu ra thư mục pub của bạn.

Bạn có thể thay đổi vị trí các thư mục công cộng hay riêng tư bằng cách thiết lập các khóa"public_dir=" and "private_dir=" in cfospnet.ini, phần [param] vào thư mục mong muốn (đầy đủ đường dẫn). cfospnet.ini nó nằm ở c:\programdata\cFos\cfospnet thư mục.

Mặc định cFos PNet sử dụng cổng 80 cho các dịch vụ HTTP, nhưng bạn có thể thay đổi cổng bằng cách thiết lập lại khóa "server_port" trong [param] một phần của cfospnet.ini.
Cũng theo mặc định, cFos PNet sử dụng IPv4 cũng như IPv6. Nếu bạn muốn giới hạn kết nối của IPv4 hoặc IPv6 bạn có thể chỉnh lại khóa "ipv4_allowed" hoặc "ipv6_allowed" về "0" trong cùng một [param] trong cfospnet.ini.

Nếu bạn muốn gửi mail thông qua Javascript, bạn cần phải thiết lập các phím sau đây trong phần [param]:

"smtp_server"địa chỉ của máy chủ SMTP của bạn
"smtp_username"tên người dùng của bạn
"smtp_password"mật khẩu của bạn
"smtp_port"cổng của máy chủ SMTP (Ví dụ: 25). Nếu bạn bỏ qua tham số smtp_port, cổng mặc định sẽ được sử dụng

Đó là nó. Để cho người khác truy nhập vào máy chủ Web của bạn, bạn có thể cần phải cấu hình cổng chuyển tiếp trên router của bạn, nếu là bạn là sau một NAT. Ngoài ra: Nếu bạn sử dụng địa chỉ IP động, bạn có thể muốn đăng ký một dịch vụ DNS động, như DynDNS (www.dyndns.org). Chúng tôi cung cấp một bản đăng ký với DynDNS khi cFos PNet bắt đầu và nó dừng lại khi chưa đăng ký. Để sử dụng, chạy dyndns.htm trong thư mục pub cho biết các thông số cFos PNet, DynDNS của bạn. Sau đó kích hoạt dyndns.jss ta mở và bật script trong cfospnet.ini bằng cách loại bỏ ";" tương ứng "on_start" và dòng "on_stop" trong [scripts].

Sử dụng On-the-fly Mã hóa mật khẩu bắt đàu với mật khẩu của bạn và các bổ xung "!" đăng nhập. Bất cứ khi nào cFos PNet hoặc scripts gặp một mật khẩu với "!" nó sẽ tự động được mã hóa, do đó sẽ không có tập tin mật khẩu rõ ràng nào trên PC của bạn. Hãy cẩn thận vì nó cũng chưa chắc là cách bảo mật tốt nhất, bởi vì cFos PNet biết phương pháp giải mã, kẻ tấn công có thể lấy được các mật khẩu. Tuy nhiên thực hiện mã hóa với giá trị ngẫu nhiên, được chọn bởi cFos PNet trong mỗi lần cài đặt và được lưu trữ trong tập tin master_pwd.ini trong thư mục cài đặt của cFos PNet.
Vì vậy không để người khác có tập tin này! Bằng cách sử dụng một giá trị gần như độc đáo ngẫu nhiên để mã hóa mật khẩu và chắc rằng một người dò tìm mật khẩu đã mã hóa có thể giải mã chúng (trừ khi anh ta/cô ấy cũng có tập tin master_pwd.ini file).
Các master_pwd giá trị cũng được lưu giữ trong Registry và còn tồn tại khi bạn gỡ ra hoàn toàn. Ngoài ra bạn muốn giống nhau mater_pwd với các giá trị cũ trong lần cài đặt mới, bạn có thể sao chép/khôi phục tập tin master_pwd.ini và (trước khi cài đặt mới) cho nó vào cùng với thư mục cFos PNet's setup.exe.

cFos PNet như là một dịch vụ hệ thống

Nếu bạn muốn khởi động cfospnet.exe bằng tay, nó chạy bình thường trong Win32 dưới các tài khoản người dùng của bạn. Khi bạn đăng xuất, Windows sẽ đóng tất cả các chương trình đã mở.
Bạn cũng có thể sử dụng cFos PNet như một dịch vụ hệ thống. Sau đó sẽ bắt đầu với Windows và chạy không phụ thuộc vào người dùng. Sử dụng

"cfospnet.exe -start_service" để đăng ký dịch vụ cFos PNet và khởi động nó.
"cfospnet.exe -stop_service" dừng dịch vụ cFos PNet và không đăng ký nó.

Người dùng cài đặt

cFos PNet đi kèm với thiết lập mặc định. Cài đặt tạo ra một thư mục /users/admin in the pub thư mục đang cài đặt. Người dùng mới lấy file cấu hìnhprofile.txt trong tập tin người dùng của mình/users/. Họ cũng nhận được một thư mục /private/.
Vì vậy nếu bạn muốn chia sẻ tập tin chỉ với một người dùng nào đó, thì hãy sao chép nó sang anh ta /private/thay vì các thư mụcpub thư mục. Dạng .htaccess cấu hình sau đó cho phép truy nhập vào tập tin sau khi người dùng cung cấp tên sử dụng và mật khẩu. Người dùng có thể tải lên vào các thư mục này (sau khi điền đúng mật khẩu). Bạn có thể tạo và xóa người dùng và đặt lại mật khẩu bằng cách sử dụng /users/index.htm as user "admin".

Tài liệu cFos Personal Net