cFosSpeed hiện nằm trong tay những người mới. Atlas Tech Solutions hiện sở hữu, phát triển và bán các phiên bản mới của nó
Mới! Bởi các nhà sản xuất của cFosSpeed: EVSE cFos

Cho phép chuyển tiếp cổng cho Intelbras WRN 150


Intelbras WRN 150 Step 1

1 Đăng nhập vào bộ định tuyến của bạn bằng tên người dùng và mật khẩu của bạn (IP mặc định: 10.0.0.1 - tên người dùng/mật khẩu mặc định: admin) và nhấp vào "Acesso" (Truy cập)Intelbras WRN 150 Step 2

2 Nhấp vào "NAT/DMZ"Intelbras WRN 150 Steps 3-7

3 Trong dòng đầu tiên, hãy xem "Endereço IP LAN" và điền nó với IP của máy tính cFos Personal Net đang chạy

4 Chọn hộp "Habilitar" (Kích hoạt)

5 Trong phần dưới cùng, hãy xem "Portas de serviços comuns" (Cổng dịch vụ chung) và nhấp vào hộp bên phải và chọn "HTTP (80)"

6 Nhấp vào "Adicionar para" (Thêm vào) - ID 1 dành cho dòng đầu tiên chúng tôi đang sử dụng

7 Nhấn "Salvar" (Lưu)Intelbras WRN 150 Step 8

8 Đây là giao diện của nó bây giờ, bây giờ hãy nhấp vào "Sistema" (Hệ thống)Intelbras WRN 150 Steps 9-10

9 Chuyển đến "Reiniciar" (Khởi động lại)

10 Nhấn "Reiniciar" (Khởi động lại)

Chuyển tiếp cổng giờ đã được cấu hình cho máy tính của bạn!

Cho phép chuyển tiếp cổng cho Intelbras WRN 150Hướng dẫn kích hoạt Chuyển tiếp cổng cho Intelbras WRN 150